Listina projekta CHAOSS

Linux Foundation

CHAOSS – Odprtokodna programska oprema za analizo zdravja skupnosti

Listina projekta (»listina«)

Veljati: 1. september 2017

Zadnja posodobitev: 15. marca 2019

Ta listina določa odgovornosti in postopke za tehnični prispevek in nadzor nad projektom odprtokodne programske opreme CHAOSS – Community Health Analytics (»projekt«) znotraj The Linux Foundation. Sodelujoči pri projektu se morajo ravnati v skladu s pogoji Listine in vsemi veljavnimi politikami The Linux Foundation.

1. Poslanstvo projekta

Poslanstvo projekta je:

 1. izdelati integrirano, odprtokodno programsko opremo za analizo razvoja programske opreme ter opredelitev standardov in modelov, uporabljenih v tej programski opremi v posebnih primerih uporabe;

 2. vzpostavitev izvajalsko-agnostičnih meritev za merjenje dejavnosti skupnosti, prispevkov in zdravja; in

 3. po želji izdela standardizirane oblike izmenjave metrik, podrobne primere uporabe, modele ali priporočila za analizo specifičnih težav v industriji/svetu OSS.

2. Upravni odbor

 1. Upravni odbor (»GB«) bo odgovoren za splošen nadzor nad projektom in usklajevanje prizadevanj morebitnih tehničnih odborov in delovnih skupin.

 2. Ob začetku projekta člane GB z glasovalno pravico sestavljajo tisti posamezniki, ki so opredeljeni na spletni strani projekta (https://chaoss.community). Po začetku projekta bo UO izvajal postopke in metodologije za izbor članov UO z glasovalno pravico iz prispevajoče skupnosti.

 3. GB bo spodbujal transparentnost (npr. javno objavljanje zapisnikov). Sestanki odborov in delovnih skupin bodo odprti za javnost in se lahko vodijo elektronsko, preko telekonference ali osebno.

 4. GB ima pooblastila za ustanovitev odborov, ki se lahko osredotočajo na prizadevanja v kodi ali brez kode za napredek misije (kot so standardi, specifikacije in/ali arhitektura). Odbora projekta sta »Odbor za programsko opremo«, odgovoren za tehnični nadzor vhodnih in izhodnih projektov kodiranja, in »Odbor za meritve«, odgovoren za zbiranje metrik in standardov, neodvisnih od tehnologije, ki jih bo razvil projekt, in GB bo zagotovil usklajevanje medsebojnega odnosa med odboroma za programsko opremo in metriko.

 5. Delovne skupine ustanovijo in vzdržujejo sodelujoči v projektu za pospeševanje projektnega dela. Delovne skupine se osredotočajo na posebna metrična, metodološka, ​​etična in tehnična vprašanja, povezana z zdravjem odprtokodnega projekta.

 6. Vloge: Odbori in delovne skupine vključujejo sodelavce in vzdrževalce:

  1. Sodelujoči: vsakdo v skupnosti, ki prispeva kodo, dokumentacijo, primere uporabe, standardizirane meritve ali druge dejavnosti skupnosti, povezane s projektom;

  2. Vzdrževalci: Sodelujoči, ki se lahko zavežejo neposredno v skladišče projekta in se odzivajo na prispevke ali spremembe sodelavcev. Vzdrževalci so navedeni v datoteki README vsakega repozitorija.
 7. Sodelovanje pri projektu, vključno s prispevki v katerem koli odboru ali delovni skupini, je pod pogoji te listine odprto za vse.

 8. GB lahko (1) določi postopke poteka dela za predložitev, odobritev in zaprtje/arhiviranje odborov in projektov odborov, (2) določi zahteve za napredovanje ali odstranitev iz vlog v odborih, kot je ustrezno, in (3) spremeni prilagodi, izboljša in/ali odpravi vloge, kot se mu zdi primerno.

 9. GB vsako leto izvoli predsednika in sopredsednika GB izmed predstavnikov, vključenih v enega ali oba odbora za programsko opremo ali meritve, tako da bosta tako odbor za programsko opremo kot tudi odbor za meritve zastopala sopredsednika. Predsednik in sopredsednik bosta določila dnevni red in vodila seje UO.

 10. Odgovornosti: GB je odgovoren tudi za:

  1. usklajevanje vodenja projekta;

  2. vzpostavitev kakršnih koli projektnih politik, vključno z dodajanjem in odstranjevanjem vzdrževalcev in dokumentiranje vseh zahtev za uradne izdaje projekta (programska oprema ali metrika);

  3. odobritev projektnih ali sistemskih predlogov (vključno z, vendar ne omejeno na, inkubacijo, opustitvijo in spremembami listine ali obsega projekta);

  4. vzpostaviti politike v zvezi z intelektualno lastnino;

  5. oblikovanje odborov za osredotočanje na medprojektna vprašanja in zahteve;

  6. olajšanje komunikacije in sodelovanja med odbori;

  7. komuniciranje z zunanjimi in industrijskimi organizacijami v zvezi s projektnimi zadevami;

  8. imenovanje predstavnikov za delo z drugimi skupnostmi odprtih kod ali odprtih standardov;

  9. vzpostavitev norm skupnosti, delovnih tokov ali politik, vključno s postopki za prispevanje (ki bodo objavljeni na spletni strani projekta), izdajanje izdaj in politike poročanja o varnostnih težavah;

  10. razpravljanje, iskanje soglasja in, kjer je potrebno, glasovanje o zadevah v zvezi z meritvami ali kodno osnovo, ki vplivajo na več projektov; in

  11. usklajuje kakršno koli trženje, dogodke ali komunikacije z The Linux Foundation.

3. GB glasovanje

 1. Medtem ko je cilj projekta delovati kot skupnost, ki temelji na soglasju, če katera koli odločitev UO ali odbora zahteva glasovanje za nadaljevanje, bodo zadevni člani z glasovalno pravico glasovali po enem glasu na člana z glasovalno pravico.

 2. Za sklepčnost sestankov upravnega odbora in odbora sta potrebni dve tretjini vseh članov upravnega odbora ali odbora z glasovalno pravico, kot je ustrezno. Upravni odbor ali kateri koli odbor lahko nadaljuje s sestankom, če ni sklepčen, vendar na sestanku ne more sprejemati nobenih odločitev. Če skupščina ni sklepčna, se lahko po dveh tednih skliče druga seja z istim dnevnim redom, na kateri je sklepčna 1/2 vseh članov z glasovalno pravico.

 3. Razen kot je določeno v razdelku 8.b(iv) in 9.a, je za odločitve z glasovanjem na seji potrebna večina glasov prisotnih, pod pogojem, da je zagotovljena sklepčnost. Za odločitve, sprejete z elektronskim glasovanjem brez sestanka, je potrebna večina vseh članov UO ali odbora z glasovalno pravico, kot je ustrezno.

 4. Če glasovanja ni mogoče rešiti znotraj odbora, lahko o zadevi odloči upravni odbor. V primeru, da GB ne more rešiti katerega koli glasovanja, ima vsak član GB z glasovalno pravico, da zadevo predloži The Linux Foundation za pomoč pri sprejemanju odločitve.

4. Protimonopolne smernice

 1. Vsi udeleženci v projektu se morajo držati protimonopolne politike The Linux Foundation, ki je na voljo na http://www.linuxfoundation.org/antitrust-policy.

 2. Vsi udeleženci bi morali spodbujati odprto sodelovanje katere koli organizacije, ki je sposobna izpolniti zahteve za sodelovanje, ne glede na konkurenčne interese. Povedano drugače, skupnost ne sme poskušati izključiti nobenega udeleženca na podlagi kakršnih koli meril, zahtev ali razlogov, razen tistih, ki so razumni in veljajo na nediskriminatorni podlagi za vse udeležence.

5. Kodeks ravnanja

 1. GB lahko sprejme pošten, razumen in nediskriminatoren projektni kodeks ravnanja z odobritvijo The Linux Foundation, kot je opisano spodaj.

 2. Projekt bo ves čas deloval na transparenten, odprt, sodelovalen in etičen način.

 3. Rezultati vseh projektnih razprav, predlogov, rokov, odločitev in stanja bodo odprti in zlahka vidni vsem.

 4. Trenutni kodeks ravnanja projekta je na voljo na (https://chaoss.community/about-2/code-of-conduct/).

6. Proračun in financiranje

 1. GB bo uskladil morebitne potrebe po proračunu ali financiranju z The Linux Foundation. Sodelujoče organizacije so lahko povabljene k prostovoljnemu sponzoriranju dejavnosti projekta in infrastrukturnih potreb.

 2. Projekt ne bo zbiral sredstev in ga bodo udeleženci projekta podprli prostovoljno.

 3. Pod nobenim pogojem se od The Linux Foundation ne bo pričakovalo ali zahtevalo, da izvede kakršno koli dejanje v imenu projekta, ki ni v skladu z davkov oproščenim namenom The Linux Foundation.

7. Splošna pravila in delovanje

Projekt bi moral:

 1. sodelovati pri delu projekta na profesionalen način, ki je skladen z ohranjanjem kohezivne skupnosti, hkrati pa ohranjati dobro voljo in spoštovanje The Linux Foundation v skupnosti odprtokodne programske opreme;

 2. spoštovati pravice vseh lastnikov blagovnih znamk, vključno s smernicami za blagovno znamko in uporabo;

 3. vključiti fundacijo Linux za vse dejavnosti projekta za stike z novinarji in analitiki;

 4. na zahtevo fundaciji Linux zagotovi informacije o sodelovanju pri projektu, vključno z informacijami o udeležbi na dogodkih, ki jih sponzorira projekt; in

 5. usklajuje z The Linux Foundation v zvezi s kakršnimi koli spletnimi mesti, ustvarjenimi neposredno za projekt.

8. Politika intelektualne lastnine

 1. Projekt želi integrirati in prispevati k drugim odprtokodnim projektom v okviru misije, določene v 1. razdelku zgoraj. Projekt prav tako skuša zagotoviti, da so ustrezne patentabilne inovacije na voljo brez potrebe po patentnih licencah. Na podlagi tega cilja projekta bo razvojna skupnost:

  1. so v skladu z vsemi licenčnimi zahtevami odprtokodnih projektov, ki jih izkorišča projekt (taki projekti skupaj imenovani »projekti navzgor«); in

  2. povečati možnosti za združljivost z drugimi projekti, ki bi jih projekt lahko izkoristil.
 2. Razen kot je opisano v razdelku 8.c, za vse prispevke kode k projektu velja naslednje:

  1. Vse nove prispevke vhodne kode mora spremljati potrdilo o poreklu razvijalca (http://developercertificate.org)

  2. Vsi prispevki kode bodo prejeti in na voljo pod splošno javno licenco GNU, različica 2 ali novejša ali različica 3 ali novejša.

  3. Vsi prispevki k metrikam in standardom, ki niso odvisni od implementacije, vključno s povezanimi skripti, stavki SQL in dokumentacijo, bodo prejeti in na voljo pod licenco MIT (https://opensource.org/licenses/MIT).

  4. GB lahko izjemoma odobri uporabo alternativne licence za vhodne ali odhodne prispevke. Izjeme zahtevajo dvotretjinsko odobritev celotnega GB.
 3. Prispevki kode projekta Upstream, ki niso shranjeni v glavnem repozitoriju kode projekta, morajo biti v skladu s postopkom prispevka in licenčnimi pogoji za veljavni projekt Upstream

 4. Projekt lahko angažira The Linux Foundation, da določi razpoložljivost in registracijo blagovnih znamk in storitvenih znamk, ki bodo v lasti The Linux Foundation. Vsa domenska imena in blagovne znamke, povezane s projektom, bodo v lasti The Linux Foundation in vsa že obstoječa domenska imena ali blagovne znamke, povezane s projektom, se prenesejo na The Linux Foundation za uporabo v projektu.

9. Spremembe

 1. Ta listina se lahko spremeni z dvotretjinsko večino glasov celotne GB, pod pogojem, da jo odobri The Linux Foundation, da se zagotovi, da je sprememba v skladu z neprofitnimi zahtevami in načeli odprte kode.